Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - konkurs

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – konkurs
Posted by

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – konkurs

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba, która spełnia następujące kryteria:

Wymagania konieczne:

posiada wykształcenie wyższe,
posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego w sposób określony w przepisach o służbie zagranicznej,
posiada obywatelstwo polskie,
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· posiada co najmniej 7 lat stażu pracy.

Wymagania pożądane:

posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia,
posiada doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

listu motywacyjnego,
kwestionariusza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej: bip.msz.gov.pl,
kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html /wszelkie dokumenty wystawione w języku obcym, załączane przez kandydatów do oferty, winny być przetłumaczone na język polski/,

kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U.Nr 151, poz. 1252, z późn. zm.),
kopii dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
kopii dokumentów potwierdzających staż pracy,
kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi lub oświadczenie w tym zakresie,
wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.

Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

Etapy konkursu:

analiza nadesłanych aplikacji pod kątem spełnienia wymagań koniecznych zawartych
w ogłoszeniu,
rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do objęcia stanowiska, ocenę predyspozycji osobistych oraz umiejętności kierowniczych.

Dokumenty należy składać w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych lub przesłać w terminie do 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

ul. Warecka 1A
00-950 Warszawa

z dopiskiem: konkurs dyrektor PISM 2015/1

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia można uzyskać w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych pod numerem telefonu (+48 22) 556 80 00.

Źródło: msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

2 0 508 04 listopada, 2015 News Listopad 4, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.