Dziecko cudzoziemca przebywającego w Polsce

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Dziecko cudzoziemca przebywającego w Polsce
Posted by

Dziecko cudzoziemca przebywającego w Polsce

Dla małoletniego dziecka cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.
Zezwolenie na pobyt stały – dla małoletniego dziecka cudzoziemca przebywającego Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi
Komu i na jaki okres może zostać udzielone

Cudzoziemcowi, będącemu dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającemu pod jego władzą rodzicielską:
a) urodzonemu po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
b) urodzonemu w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.
Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają do wojewody rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która nie ukończyła 6. rok życia, nie jest wymagana jego obecność.
Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia:

Opłata skarbowa 640 zł
Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
Niezbędne dokumenty:

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
Cztery aktualne fotografie
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

odpis aktu urodzenia dziecka;
dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską znajduje się małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.
dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
Czas załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Dokument wydawany po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały na okres 10 lat od dnia jej wydania. Przed upływem okresu ważności należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Ponadto w niektórych przypadkach powstaje obowiązek wymiany posiadanej karty pobytu.

Źródło: materiały pochodzą ze strony :udsc.gov.p
fot: freeimages.com

1 0 1087 29 kwietnia, 2016 News, Polityka Kwiecień 29, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaSkandynawia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.